homeการวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
person
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

ผู้สอน
รุ่งนภา อริยะพลปัญญา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10948

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/57


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)