วิจัยในธุรกิจโรงแรม

คำอธิบายชั้นเรียน

มุ่งให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ ในเรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัย และสามารถทำการวิจัยเบื้องต้นในธุรกิจโรงแรมได้