วิจัยในธุรกิจโรงแรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจ ในเรื่อง ระเบียบวิธีการวิจัย และสามารถทำการวิจัยเบื้องต้นในธุรกิจโรงแรมได้