สัมมนาบัญชีบริหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็น ที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ จรรยาบรรณวิชาชีพ