homeสัมมนาบัญชีบริหาร
personperson_add
สัมมนาบัญชีบริหาร

ผู้สอน
กมลวรรณ กิตติอุดมรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาบัญชีบริหาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10953

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็น ที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ จรรยาบรรณวิชาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)