เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาบัญชีบริหาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชี ต้นทุน และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็น ที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและ จรรยาบรรณวิชาชีพ