พฤติกรรมองค์การเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ