เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโรงแรม

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ห้อง 743