การบัญชีชั้นสูง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษานโยบายการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี ฝากขาย สัญญาเช่า ขายผ่อนชำระ