การบัญชีเฉพาะกิจการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การก่อตั้งกิจการ การดำเนินงาน การบันทึกบัญชีของกิจการแต่ละประเภท เช่น กิจการธนาคาร กิจการโรงแรม กิจการประกันภัย กิจการวิสาหกิจขนาดย่อม เป็นต้น