homeการบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
person
การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้สอน
เอกพล วงศ์เสรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10960

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แรงงานและความสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โครงสร้างของกำลังแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานทั้งของในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทฤษฏีแรงงานและชีวิตการทำงานทั้งในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง การย้ายถิ่น ชนชั้นแรงงาน ความขัดแย้ง สหภาพและองค์กรแรงงาน จริยธรรมในงาน เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และวิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)