homeการบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
personperson_add
การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผู้สอน
เอกพล วงศ์เสรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10960

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แรงงานและความสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โครงสร้างของกำลังแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานทั้งของในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทฤษฏีแรงงานและชีวิตการทำงานทั้งในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง การย้ายถิ่น ชนชั้นแรงงาน ความขัดแย้ง สหภาพและองค์กรแรงงาน จริยธรรมในงาน เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และวิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)