เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แรงงานและความสัมพันธ์กับภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โครงสร้างของกำลังแรงงาน สถานะทางเศรษฐกิจสังคมของแรงงานทั้งของในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทฤษฏีแรงงานและชีวิตการทำงานทั้งในประเทศและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง การย้ายถิ่น ชนชั้นแรงงาน ความขัดแย้ง สหภาพและองค์กรแรงงาน จริยธรรมในงาน เศรษฐศาสตร์การเมืองที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และวิถีการอยู่ร่วมกันแบบแรงงานสัมพันธ์อาเซียน