จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บรรษัทภิบาลและธรรมมาภิบาล