homeจริยธรรมทางธุรกิจ
person
จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาย สงขลา หังสวนัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10966

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับธุรกิจและสาเหตุที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจและจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)