เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับธุรกิจและสาเหตุที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจและจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล