homeจริยธรรมทางธุรกิจ
personperson_add
จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาย สงขลา หังสวนัส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จริยธรรมทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10966

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับธุรกิจและสาเหตุที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรธุรกิจและจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงการศึกษาแนวคิดด้านบรรษัทภิบาล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)