การวางแผนและนโยบายทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษากระบวนการวางแผนเชิงระบบ