การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้ที่สนใจทฤษฎีการสื่อสารความเสี่ยง