การสื่อสารความเสี่ยงภัยพิบัติ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับผู้ที่สนใจทฤษฎีการสื่อสารความเสี่ยง