เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Organization and Management กลุ่ม กต.571

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ