homeOrganization and Management กลุ่ม กต.571
personperson_add
Organization and Management กลุ่ม กต.571

ผู้สอน
นาย ศรายุธ ทองหมัน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Organization and Management กลุ่ม กต.571

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10972

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)