Organization and Management กลุ่ม กต.571

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ