ภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ การอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา