เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดการพลิกแพลงข้อมูล การสํารวจตรวจค้น

ข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่มข้อมูล การวิเคราห์ข้อมูลลูกค้า การหาลูกค้า การรักษาและการพัฒนาลูกค้า รูปแบบข้อมูล

สัมพันธ์ รูปแบบองค์กร และเทคนิคใหม่ ๆ ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์