homeการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
person
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้สอน
นาย วรานนท์ แสงวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10978

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

-


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)