homeการพัฒนาบุคลิกภาค
personperson_add
การพัฒนาบุคลิกภาค

ผู้สอน
ดร.สุนันทา คันธานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาบุคลิกภาค

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10980

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นการพูดติดต่องานธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตให้มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักทำการวิเคราะห์ และทำการประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีความสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)