homeการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
เอกพล วงศ์เสรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10982

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) บุคคลที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานจากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการโยกย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)