เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) บุคคลที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานจากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการโยกย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ