homeการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
person
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
เอกพล วงศ์เสรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10982

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection) บุคคลที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานจากภายในและภายนอกองค์การ ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการโยกย้ายและแต่งตั้งบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์การ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)