การภาษีอากร 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการเสียภาษี การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต ภาษีท้องถิ่น