homeมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
personperson_add
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

ผู้สอน
ดร.สุนันทา คันธานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10985

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการติดต่อสื่อสารระหว่าง การประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจอาเซียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)