homeมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
person
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

ผู้สอน
ดร.สุนันทา คันธานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10985

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการติดต่อสื่อสารระหว่าง การประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจอาเซียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)