เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการติดต่อสื่อสารระหว่าง การประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจอาเซียน