มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

คำอธิบายชั้นเรียน

ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมการติดต่อสื่อสารระหว่าง การประสานงาน หลักศาสนาที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจอาเซียน