โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ3

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการเตรียมความพร้อมผุ้ประกอบการ3 สำหรับนักศึกษา ปกก.561 ปกก.562