homeการสร้างทีมงาน
personperson_add
การสร้างทีมงาน

ผู้สอน
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างทีมงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10989

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการทำงานเป็นทีม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)