การสร้างทีมงาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการทำงานเป็นทีม