homeหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
personperson_add
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้สอน
รศ. ประภาศรี อึ่งกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11003

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)