หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหาค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากรมนุษย์