การบัญชีสำหรับธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแม่บทการบัญชี กรอบแนวคิดการบัญชี หลักการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุง การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกบัญชีกิจการซื้อมาขายไป จุดคุ้มทุน