การบัญชีสำหรับธุรกิจ


ผู้สอน
วิไล พินโยภรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีสำหรับธุรกิจ

Class ID
11004

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คำอธิบายวิชา

ศึกษาแม่บทการบัญชี กรอบแนวคิดการบัญชี หลักการบันทึกบัญชี รายการปรับปรุง การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกบัญชีกิจการซื้อมาขายไป จุดคุ้มทุน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)