การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ คุณลักษณะ องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีความแตกต่างกัน การเสริมสร้างและการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับพฤติกรรม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีการฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การแต่งหน้า การแต่งกาย การนั่ง การยืน การไหว้ และการสื่อสารในงานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ