เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา กลุ่ม กต.561

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ แนวคิดการจัดส่วนผสมผลิตภัณฑ์

การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ นโยบายตราสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์ สาเหตุของผลิตภัณฑ์ล้มเหลวและวิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องราว วัตถุประสงค์กำหนดราคา การใช้ราคาเป็นเครื่องมือสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการกำหนดราคา