เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน
เรื่องที่ หัวข้อ / รายละเอียด
1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2 แบบจำลองเครือข่าย
3 Topologies and LAN Components
4 พื้นฐานข้อมูลและสัญญาณ
5 Transmission of Digital Data and Interfaces
6 สื่อกลางส่งข้อมูลและการมัลติเพล็กซ์
7 Error Detection, Flow Control and Error Control
8 Wired LANs - Ethernet
9 Wireless LANs
10 TCP-IP  and Internet
11 Transport and Application Layer Protocol
12 Network Security and Cryptography