ม.4/7

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย