เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.T.Ad. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๗)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลโดยตรงต่อการที่องค์การต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ

ความคิดรวบยอดของวิชา

ในสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบัน องค์การสมัยใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการนวัตกรรมละเทคโนโลยีควบคู่กันไปกับการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ภายใต้ระเบียบและกติกาการค้าใหม่ของโลก แนวคิดเทคนิคและเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม การนำสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย