หลักภาษาไทยป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

คำเป็น  คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา