หลักภาษาไทยป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำเป็น  คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา