เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                 อ่านออกเสียง บทร้อยแก้ว ร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ ประโยค ข้อความที่เป็นโวหาร เรื่องสั้นๆแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น อธิบายการนำความรู้ ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ความหมายของข้อมูลจากแผนผังแผนที่ แผนภูมิ กราฟอ่านงานเขียนเชิงอธิบายอธิบายคุณค่าที่ได้รับจากการอ่านหนังสือตามความสนใจปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อแนะนำคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
เขียนสื่อสาร แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด เรียงความ ย่อความ เขียนจดหมายส่วนตัว
กรอกแบบรายกาต่างๆ เรื่องตามจินตนาการ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจตั้งคำถาม ตอบคำถาม วิเคราะห์ ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาพูดรายงานสนทนาโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์ชนิด หน้าที่ของคำ   ใช้คำ รวบรวม บอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศระบุลักษณะของประโยค แต่งบทร้อยกรอง วิเคราะห์ เปรียบเทียบสำนวน คำพังเพยสุภาษิตแสดงความคิดเห็น อธิบายคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเล่านิทานพื้นบ้าน นิทานท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและ บทร้อยกรอง   โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่านเขียนฟังพูดเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษามีทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการคิดวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหามีความสนใจใฝ่เรียนรู้มีมารยาท ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีเจคติที่ดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย