เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

           อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา โดยนัยอย่างหลากหลาย แยกข้อเท็จจริง
ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นจากการอ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่งข้อแนะนำ และปฏิบัติตามได้
           เห็นคุณค่าของวรรณคดี และสามารถเลือกอ่านหนังสือหรือวรรณกรรมที่มีคุณค่า ระบุความรู้ข้อคิดเห็นจากการอ่าน การคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด
และครึ่งบรรทัด สามารถเขียนสื่อสาร เขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิด
เขียนย่อความเขียนบันทึก อธิบายความ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
          กรอกแบบรายการต่างๆ ได้ สามารถเขียนเรียงความตามจินตนาการและแต่งบทร้อยกรอง พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกการตั้งคำถาม ตอบคำถาม วิเคราะห์
รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาและสนทนา จากเรื่องที่ฟังและดูรู้จักชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยค
เปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาถิ่น
ใช้คำราชาศัพท์ คำภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทยใช้สำนวนภาษาไทยโดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน เขียน ฟัง   พูด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การใช้ภาษามีทักษะกระบวนการสื่อสาร
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีมารยาท  ในการอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีเจคติที่ดีต่อภาษาไทยและภูมิใจในภาษาไทย