homeกินอยู่คือกับการงานป.6
person
กินอยู่คือกับการงานป.6

ผู้สอน
นาง ชุติมา ท้วมเพิ่มทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กินอยู่คือกับการงานป.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11038

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหา การปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน แต่ละขั้นตอน การใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น การใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า  

การนำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม กระบวนการทำงานอย่างปลอดภัย ส่วนประกอบของเทคโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในรูปแบบต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ การสำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ตลอดจนความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพที่สนใจ

โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงาน สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีมารยาทในการทำงาน มีนิสัย การทำงานที่ดี ในด้านความประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย ความสะอาด รอบคอบ ประณีต ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)