เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วยที่ 1 เจริญตามวัย ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

-การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย (ในช่วงอายุ ๙ – ๑๒ ปี) 

-ความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

-วิธีดูแลรักษากล้ามเนื้อกระดูกและข้อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พ ๑.๑ ป.๔/๑ อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย 

พ ๑.๑ ป.๔/๒ อธิบายความสำคัญของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อมือที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

พ ๑.๑ ป.๔/๓ อธิบายวิธีดูแลกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อให้ทำงานอย่างประสิทธิภาพ