ม.3

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์