homeนำ้เต้าหู้ ครูระเบียบ
person
นำ้เต้าหู้ ครูระเบียบ

ผู้สอน
แววดาว สาตร์พันธุ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นำ้เต้าหู้ ครูระเบียบ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11069

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมาย บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ความหมาย ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้งานโปรแกรม Ms Excel เบื้องต้น จัดรูปแบบของข้อมูลบนเวิร์กชีต ใช้สูตรและฟังก์ชั่นในการคำนวณ อธิบายการใช้งาน ออกแบบและสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip Album

โดยการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใกล้ตัว และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่ได้เรียน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เห็นคุณค่า ความสำคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)