หน่วยที่ 1 กายใจสมบูรณ์ ป.6

คำอธิบายชั้นเรียน

พ 1.1 ป. 6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และ

ระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

พ 1.1 ป. 6/2 อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต

และระบบหายใจให้ทำงานปกติ