การประกันคุณภาพการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา รุ่น 20 แผน ข 1/2557

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมวดวิช่าเฉพาะด้าน รายวิชาเลือก