homeEDT2103
personperson_add
EDT2103

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
EDT2103

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
111

สถานศึกษา
SSRU

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)