EDT2103


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EDT2103

รหัสวิชา
111

สถานศึกษา
SSRU

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนวิชาการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books