EDT2103

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔