ม.2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.2/2 วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์