homeเคมีพื้นฐาน ๔/๒ และ ๕/๒ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗
person
เคมีพื้นฐาน ๔/๒ และ ๕/๒ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗

ผู้สอน
นาย นพดล จุ้ยเปี่ยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีพื้นฐาน ๔/๒ และ ๕/๒ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11100

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว๓๑๑๒๑ จำนวน(นก.) ๑.๕ หน่วยกิต เวลาเรียน ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อัตราส่วนคะแนน ระหว่างเรียน : ปลายภาค = ๗๐ : ๓๐

             คะแนนระหว่างเรียน K : P : A = ๓๐ : ๓๐ : ๑ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม สร้างแบบจำลองอะตอมแบบต่าง ๆ อนุภาคมูลฐานอะตอม เลขอะตอม เลขมวล อิเล็กตรอนในระดับพลังงานตารางธาตุปัจจุบัน แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างไอออนหรืออะตอมของธาตุ พันธะเคมี จุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของสาร สารในสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปฏิกิริยาเคมี การนำสารเคมีมาใช้ประโยชน์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเข้มข้น ปริมาตร หรือมวลของสาร ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ  สมบัติบางประการของ มอนอเมอร์ พอลิเมอร์ พอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน พอลิเมอร์นำไปใช้ประโยชน์ คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต น้ำตาล แป้ง เซลลูโลสและไกลโคเจน การตรวจสอบชนิดของน้ำตาลทำได้โดยใช้สารละลายเบเนดิกต์ ไ ขมันและน้ำมัน เป็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์กรดไขมันมีทั้งชนิดอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว น้ำมันนำมาใช้ประโยชน์ โปรตีน กรดอะมิโนจำเป็นและไม่จำเป็น มีธาตุองค์ประกอบสำคัญคือ C H O N การทดสอบโปรตีนในอาหารใช้สารละลาย CuSO กับ NaOH กรดนิวคลีอิกเป็นสารโมเลกุลใหญ่คล้ายโปรตีน ประกอบด้วย ธาตุ C H O N ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต มี ๒ ชนิด คือ DNA และ RNA ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ว ๓.๑ ม.๔/๒, ม๔/๔,ม๔/๕ รวม ๓ ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)