หน่วยที่ 2 คนดีของทุกคน ป.4

คำอธิบายชั้นเรียน

พ 2.1 ป.4/1 อธิบายคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว