ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1  ปีการศึกษา 2557