การขายออนไลน์ (2202-2113)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนแบบออนไลน์นี้เปิดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง ทำแบบฝึกหัดและสอบแบบออนไลน์ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน