การพัฒนาหลักสูตร

คำอธิบายชั้นเรียน

 ชั้นปี 2 ภาคเรียนที่ 2/2554  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. สาขาวิชาพลศึกษา  4. สาขาวิชาศิลปศึกษา