homeการพัฒนาหลักสูตร
personperson_add
การพัฒนาหลักสูตร

ผู้สอน
person
พัชนี กุลฑานันท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1112

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ชั้นปี 2 ภาคเรียนที่ 2/2554  1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3. สาขาวิชาพลศึกษา  4. สาขาวิชาศิลปศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)