ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 1