วิจัยทางธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย