เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิจัยทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย