1/57-การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย[ปวส.1คธ]

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

ระดับชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ