homeคอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ
personperson_add
คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11149

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)