คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ