ชุมนุมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมาชิกในชุมนุม คือ ม.1/7 จำนวน 14 คน