ชุมนุมอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สมาชิกในชุมนุม คือ ม.1/7 จำนวน 14 คน